Lions Clubs

Naujienos


LIONS klubų judėjimui Šiauliuose – 25-eri!

2017 02 09

LIONS klubų judėjimui Šiauliuose – 25-eri! 

 100 metų tarptautiniam LIONS klubų  judėjimui 

      Tarptautinis LIONS judėjimas (LIONS Clubs International) ir jo pagrindu veikiantys klubai savo veiklą pradėjo prieš 100 metų JAV. Šią idėją pirmasis pradėjo skleisti Čikagos draudimo agentas Melvinas Jonesas, kuriam kilo mintis kurti klubus ir paskatinti juos rūpintis visuomenės gerove visame pasaulyje. 1917 m. birželio 7 d. Čikagoje, Ilinojaus valstijoje įvyko steigiamasis posėdis ir buvo įkurta LIONS klubų asociacija. Tų pačių metų spalio 8-ąja Dalase, Teksaso valstijoje, 22 klubų deleguoti atstovai paskelbė nacionalinę asociacijos Konvenciją, LIONS klubų nuostatus, priėmė Konstituciją ir Etikos kodeksą ir išrinko pirmąjį asociacijos prezidentą – dr. Wiliamą P. Woodsą iš Indianos valstijos. LIONS klubai JAV sparčiai plėtėsi, o nuo 1920 m. į Asociaciją įstojus Kanadai, judėjimas tapo tarptautiniu. Esminis posūkis LIONS veikloje tapo 1925 metai, kada Helena Keller kreipėsi į tarptautinę LIONS asociaciją ir paragino jos narius tapti „aklųjų riteriais kovoje prieš tamsą“. Nuo to laiko LIONS klubai pradėjo rūpintis aklaisiais ir silpnaregiais. Ši veikla tapo pasaulinio LIONS klubų judėjimo prioritetu.
 
      1954 m. tarptautiniame suvažiavime Niujorke buvo priimtas šūkis „Mes tarnaujame“ („We serve“), kuris tapo visų LIONS klubų svarbiausiu veiklos veiksniu. 1987 metais LIONS judėjime oficialiai buvo leista dalyvauti ir moterims.
 
      Europoje Lions klubai pradėjo steigtis po Antrojo pasaulinio karo, 1948 m. Švedijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje. 1989 m. pirmieji klubai pradėjo steigtis Estijoje. Kasmet vyksta pasauliniai LIONS forumai. Šiemet, 100 metų LIONS judėjimo veiklos minėjimo forumas bus surengtas Čikagoje, JAV.
 
      Pavadinimas LIONS – tai angliškų žodžių: „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our  Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas) pirmųjų raidžių santrumpa. Išvertus iš anglų į lietuvių kalbą, LIONS reiškia „liūtai“, todėl dažnai Lietuvoje šie klubai dar vadinami „liūtų“ klubais. Beje, LIONS organizacijos emblematikoje pavaizduotos dvi į priešingas puses (praeitį ir ateitį) žvelgiančios liūtų galvos.
 
     LIONS Clubs International yra didžiausia, aktyviausia ir reprezentatyviausia visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje teikianti humanitarinę pagalbą. Ji 202 pasaulio valstybėse turi 44 tūkstančius Lions klubų, kuriuose yra virš 1,4 milijonus narių. Tarptautinės LIONS klubų asociacijos uždaviniai yra kurti ir įtvirtinti savitarpio supratimą tarp tautų, talkinti aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą, skirti ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei, vienyti klubus draugystės, bičiulystės ir savitarpio supratimo terpėje, laisvai diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos, skatinti nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.
 
      Lions klubai dalyvauja įvairiose programose, kurių pagrindinis tikslas – padėti žmonėms, bendruomenėms. Jie padeda nelaimių, ligų atvejais, perka medicininę įrangą, skatina aukoti kitus. Lions klubų nariai siekia veikti išvien ir savo darbais teikia pagalbą įvairiose srityse. Jie daro mūsų aplinką gražesnę, sodina medelius, tvarko parkus, rūšiuoja atliekas bei moko tai daryti kitus. Lions klubai vienija miestų ir miestelių bendruomenes, skatina dirbti visų labui.

LIONS klubai Lietuvoje

    Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 metais. Pirmasis klubas įsikūrė Vilniuje 1990 m. Vėliau šie klubai pradėjo kurtis Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje ir kitur. 1998 m. birželį Lietuvoje buvo įsteigtas laikinasis regionas, kurio pirmininku buvo išrinktas J. Pabrėža. Iš pradžių šiuose klubuose buvo vien tik vyrai. 1999 m. gegužės mėn. buvo inauguruotas pirmasis LEO (jaunimo) klubas Klaipėdoje. 2004 m. įsteigta Lietuvos LIONS klubų apygarda D-131. 2004 m. spalio 30-ąją Šiauliuose buvo įnauguruotas pirmasis Lietuvoje moterų LIONS klubas. 2016 metais Lietuvos LIONS klubų apygardai D-131 vadovauja gubernatore Daiva Šoriene, kuri buvo inauguruota pasauliniame LIONS klubų forume Fukuokoje, Japonijoje. Lietuvos LIONS klubų asociacijai šiuo metu priklauso 30 klubų, (iš jų - 8 moterų Lions klubai),  kuriuose iš viso yra apie 644 nariai.
 
     Lietuvos Lions klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose: LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse. Olandijos LIONS klubų apygardos D-110 iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL komitetas, kurį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos Lions klubų. Šio komiteto tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti Olandijos rėmimo fondui Lietuvoje įvairius rėmimo projektus. Jau prigijusios ir veikia šios tradicijos: daugelis Lietuvos Lions klubų kiekvieną pavasarį (balandžio-gegužės mėn.) vykdo akcijų ciklą „Aš noriu matyti pavasarį“; kiekvienais metais rugsėjo mėn. klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į vykstančius teorinius ir praktinius Lietuvos Lions klubų forumus ir klubų valdybos narių mokymus.
 
     Skleisdami lionizmo idėjas, Lietuvos Lions klubų nariai rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, aukcionus, talkas ir kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus, vysto ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje.
 
LIONS klubai Šiauliuose
 
     Šiauliuose  Lions judėjimas prasidėjo prieš 25 metus, 1992 m. vasario 3-ąja. Tą dieną klubo steigimo protokolą pasirašė 5 iniciatyvinės grupės nariai: Jonas Keldušis, Alfredas Lankauskas, Romasis Vaitekūnas, Visvaldas Petraitis ir Jonas Klimas. Pirmasis klubo prezidentas buvo inžinierius Jonas Keldušis („Šiaulių metraštis 1994-1995“ Šiauliai: „Saulės delta“, 1996, p. 17). 1994 m. birželio 4 d. Šiaulių LIONS klubas buvo įnauguruotas. Inauguravo Etten Leuro Lions klubas (Olandija). Inauguracijos iškilmės įvyko Šiaulių konservatorijos salėje. Tuo metu klubui priklausė 21 šiaulietis. Klubo prezidentu tapo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto dekanas doc. Juozas Pabrėža. Įregistruotas Šiaulių Lions klubas 1992 liepos mėn. (vadovai J. Keldušis, J. Pabrėža). Šiaulių Lions klubo veiklos svarbiausia kryptis – parama silpnaregiams ir akliesiems. Jiems skiriama dalis labdaros ir lėšos, gautos už klubo organizuotus kultūros renginius. Klubo iniciatyva kai kuriose miesto sankryžose silpnaregiams ir akliesiems buvo įrengta speciali garsinė signalizacija. Daug įvairios labdaros klubas gavo iš savo globėjų ir klubo krikštatėvių – Olandijos Eten Leuro Lions klubo, kurio dėka J. Janonio gimnazijoje buvo įrengta kompiuterių klasė. 1995 m. pabaigoje Šiaulių Lions klubui priklausė 24 nariai („Šiaulių metraštis“ 1994-1995 VII knyga. Šiauliai: „Saulės delta“, 1996, p. 17-18).
 
       Šiaulių Lions klubas mieste įsikūrė pirmasis ir inicijavo Lietuvoje šių Lions klubų steigimą: Telšių (1997 m.), Klaipėdos (1997 m.), Šiaulių Alkos (2002 m.) ir Šiaulių moterų (2004 m.). Be to, dar veikia Šiaulių rajono LIONS klubas (2004 m.).
 
       Šiaulių Lions klubas rengia labdaros koncertus, aukcionus, surinktus pinigus skiria neįgaliems ir socialiai remtiniems žmonėms. Labdaros reikalams aukoja ir patys klubo nariai. Klubas kasmet prieš Vėlines tvarko senąsias miesto kapines – taip padeda ugdyti pilietiškumą. Įvairių specialybių ir profesijų Šiaulių Lions klubo narius vienija tarpusavio supratimas, pasitikėjimas ir pasiryžimas pagal galimybes vykdyti pagrindinį Lions klubų principą ir šūkį „Mes tarnaujame“.
 
       Šiaulių Lions klubo nariai kartu su kitais miesto klubais globoja vaikų sutrikusios regos centrą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Šiaulių skyrių, vaikų globos namus „Atžalynas“ ir „Mažosios bendruomenės“ auklėtinius. Šiaulių Lions klubo parama jau tapo tradicine švente Šiaulių miesto regėjimo neįgaliesiems, kuriems atitenka didžioji dalis lėšų gautų iš rengiamų labdaros koncertų. Šiaulių miesto akliesiems ir silpnaregiams Lions klubas skiria ne tik gautus pinigus, bet ir dovanojo įvairią techniką įgarsintoms knygoms skaityti, kompaktinių plokštelių grotuvų, modernų skenerį, kompiuterį ir kt. Klubas yra suteikęs finansinę paramą Šiaulių miesto talentingiems jauniems muzikantams ir atlikėjams.      
 
       Šiaulių Lions klubo nariai į savo susirinkimus renkasi du kartus per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią trečiadienį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius kai klubo nariai atostogauja). 2016-2017 metais Šiaulių LIONS klube buvo 29 nariai: V. Abalikšta, P. Anikinas, M. Bernotas, R. Budraitis, A. Černiauskas, V. Girčius, V. Guzaitis, V. Janulis, B. Kalainis, B. Kirstukas, J. Klimas, J. Lamauskas, A. Lankauskas, E. Laugalis, R. Laugalis, R. K. Margelis, G. Mažukna, V. Milašius, J. Nekrašius, J. Pabrėža, E. Paliulis, V. Petraitis, Z. Ramonas, V. Rimkus, Z. Sabalys, V. Stonkus, A. Vasiliauskas, V. Vitkevičius ir R. Volbekas. Trys Šiaulių Lions klubo nariai yra Šiaulių miesto garbės piliečiai: J. Lamauskas, V. Rimkus ir Z. Sabalys.
 
Parengė Jonas Nekrašius
Šiaulių LIONS klubo prezidentas
Jonas Nekrašius

 

 

 

 

 

 

 

     

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt